plasun rodo

Regulamin.

Sklep Internetowy www.plasun.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.plasun.pl prowadzony jest przez Kamilę Mrowiec prowadzącą działalność gospodarczą pod Kamila Mrowiec PLASUN – Pracownia Twórcza wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Stawowa 29, 43-300 Bielsko – Biała, NIP 5532261548, adres poczty e-mail: kontakt@plasun.pl

1.2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.

1.3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sklep Internetowy. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sklep Internetowy ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.Definicje:

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

KLIENT –osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.plasun.pl

SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA, Administrator – Kamila Mrowiec prowadzącą działalność gospodarczą pod Kamila Mrowiec PLASUN – Pracownia Twórcza wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Stawowa 29, 43-300 Bielsko – Biała, NIP 5532261548, adres poczty e-mail: kontakt@plasun.pl

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

USŁUGOBIORCA, KLIENT, UŻYTKOWNIK osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

ZAMÓWIENIE INDYWIDUALNE – Zamówienie niestandardowe, niebędące elementem stałej oferty Sklepu Internetowego, wykonywane na wyraźne życzenie Klienta z uwzględnieniem modyfikacji, personalizacji, indywidualnego doboru tkanin, rozmiarów, parametrów Produktu, nie podlegające prawu do zwrotu.

Produkt na zamówienie –To produkt, którego nie ma na stanie magazynowym Sklepu. Zostaje wykonany na życzenie Klienta,który deklaruje chęć jego zakupu. Produkty na zamówienie nie podlegają prawu do zwrotu.

2.USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia

Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@plasun.pl

Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w dalszych punktach Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

-pisemnie na adres: ul. Stawowa 29,43-300 Bielsko – Biała

-w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@plasun.pl

Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY, TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego, w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny podany przez Klienta w formularzu zamówienia.

Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich, nie zawiera podatku VAT. Do ceny zostaje naliczony koszt wysyłki.

Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

Realizacja Zamówienia następuje w czasie określonym w opisie danego Produktu (np. 3-5 dni roboczych, 14 dni roboczych itp.). Zamówienia indywidualne realizowane są w terminie ustalonym z Klientem indywidualnie. Zamówienia indywidualne przyjmowane są drogą wiadomości elektronicznej e-mail na adres: kontakt@plasun.pl.  W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia lub jako wiadomość zwrotną wysłaną na adres, z którego kontaktował się Klient.

W przypadku zamówień indywidualnych, polegających na przetworzeniu tkanin Klienta w produkt gotowy, Klient powierza tkaniny Usługodawcy akceptując ryzyko uszkodzenia tkanin np. w procesie nieszczęśliwego wypadku. W przypadku zaistnienia uszkodzenia tkaniny Klient może dochodzić swych praw na podstawie Kodeksu Cywilnego. Nadwyżki tkanin powierzonych przez Klienta zostają zwrócone Klientowi.

Fotografie Produktów widoczne w Sklepie Internetowym stanowią przykład produktu gotowego. Gotowy produkt może nieznacznie różnić się od przykładowej fotografii. Może zawierać inny fragment wzoru tkaniny, co nie stanowi wady Produktu. Wszystkie fotografie widoczne w Sklepie są własnością Sklepu i są chronione prawami autorskimi.

Parametry Produktu są zawarte w opisie Produktu widocznym w Sklepie Internetowym i/lub w zakładce „Oferta”. Podane w [cm] wymiary mogą się różnić +/- 1-3 cm od wymiarów podanych w opisie, co wynika ze specyfiki zastosowanych materiałów (grubości, gęstości, rodzaju splotu, gramatury itp.).

Sprzedający zastrzega prawo do zmiany cen i terminów realizacji Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym. Zmiany nigdy nie będą dotyczyły zamówień przyjętych wcześniej do realizacji.

Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są oryginalne, wykonane ręcznie.

4.SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Płatność za pośrednictwem karty płatniczej przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.

Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

Przesyłka Paczkomatowa.

Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Stawowa 29, 43-300 Bielsko – Biała – w Dni Robocze, po uprzednim ustaleniu terminu.

Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

-W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

-W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 30 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest termin ustalony indywidualnie z Klientem. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

-W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

-W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.REKLAMACJA PRODUKTU

6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. 

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

-pisemnie na adres: ul. Stawowa 29, 43-300 Bielsko Biała

-w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@plasun.pl

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; fotografii zaistniałej wady- w przypadku składania reklamacji drogą elektroniczną; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Stawowa 29,43-300 Bielsko Biała.

Sklep nie przyjmuje zwrotów reklamacyjnych w formie wysyłek pobraniowych, Zwrot środków następuje na konto bankowe Klienta, chyba, że strony ustaliły inaczej. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz eksploatacyjne produktu. Reklamacji podlegają wady konstrukcyjne, szwy.

7.POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php orazhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

8.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

8.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Zwrotom nie podlegają produkty wykonane wyłącznie na zamówienie indywidualne na zlecenie Kupującego, co jest zgodne z Art. 38 ust. 3. z 30 maja 2014 roku o Prawach Konsumenta. Prawu do zwrotu nie podlegają także produkty wykonywane z tkanin unikatowych, trudno dostępnych i kosztownych (np z tkanin chustowych, w opisie których znajduje się adnotacja o wykonywaniu produktu na zamówienie). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

-pisemnie na adres: ul. Stawowa 29, 43-300 Bielsko Biała

-w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@plasun.pl

8.2. Przykładowy wzór formularza zwrotu został zamieszczony na końcu Regulaminu.

8.3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

-dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

-dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru.

Produkt zwracany musi być zapakowany w pudełko kartonowe, musi być zabezpieczony i nie posiadać wad ani oznak użytkowania.

8.7. Sklep nie przyjmuje zwrotów w postaci wysyłek pobraniowych. Zwrot środków następuje w formie przelewu na konto bankowe Klienta, chyba, że strony ustaliły inaczej.

 8.8.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

-Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

-Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

-W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10. Zmiana Regulaminu:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

12. Przykładowy WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać  na adres mailowy kontakt@plasun.pl tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

Kamila Mrowiec
ul. Stawowa 29

43-300 Bielsko – Biała
www.plasun.pl

kontakt@plasun.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Numer konta do zwrotu konsumenta (-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

13. Regulamin Promocji “Dzień Darmowej Dostawy”

Dzień Darmowej Dostawy (DDD) organizowany jest niesystematycznie w wybranych miesiącach w ciągu roku. Promocja oznacza możliwość skorzystania z opcji darmowej wysyłki, która dotyczy zamówień z przedpłatą i z adresem docelowym na terenie Polski. Aby wziąć udział w promocji należy użyć specjalnego w tym celu kodu rabatowego (który zostaje podany na stronie w zakładce “Promocje”) lub poprzez wybór metody wysyłki “Dzień Darmowej Dostawy”. O szczegółach technicznych dotyczących kodu każdorazowo Sklep  poinformuje w zakładce “Promocja”. Użytkownicy, korzystających z darmowej wysyłki w ramach “DDD” akceptują potencjalnie dłuższy czas realizacji zamówienia, wynikający ze zwiększonego obłożenia pracą i zamówieniami w tym czasie. Okres realizacji zamówień jest każdorazowo określony w opisie akcji w zakładce “Promocja”. W przypadku opóźnień wynikających z przyczyn niezależnych od Sklepu, Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową.

14. Regulamin Promocji

Klienci chcący wziąć udział w akcjach promocyjnych, są zobowiązani do przeczytania Regulaminu oraz opisu promocji (opis każdej bieżącej promocji znajduje się w zakładce “Promocja” w czasie jej trwania).

O szczegółach technicznych dotyczących kodów rabatowych/ sposobu zapisu na listę oczekujących/ sposobu zapisu na Preordery – każdorazowo Sklep  informuje w zakładce “Promocja”. Użytkownicy, korzystających z form promocji, akceptują potencjalnie dłuższy czas realizacji zamówienia, wynikający ze zwiększonego obłożenia pracą i zamówieniami w tym czasie. Okres realizacji zamówień jest każdorazowo określony w opisie akcji w zakładce “Promocja”. W przypadku opóźnień wynikających z przyczyn niezależnych od Sklepu, Klienci zostaną powiadomieni drogą mailową.

W przypadku zamówień produktów z tkanin limitowanych i specyficznych o dużej wartości, Sklep wprowadził dodatkową procedurę potwierdzenia zamówień. Klient drogą mailową zostanie poproszony o weryfikację swojego zamówienia, ponownie poinformowany o jego szczegółach.

Zastrzegam sobie prawo do odmowy realizacji zamówień w przypadku uzasadnionych podejrzeń o czyn nieuczciwej konkurencji np. wykupowanie asortymentu sklepu w celu zablokowania produktów do sprzedaży dla innych Klientów; zamawianie dużej liczby kosztownych produktów z o odgórnym zamiarem ich zwrotu.

 

15. Szczegółowy regulamin składania zamówień indywidualnych, polegających na pracy z tkaninami powierzonymi przez Klienta (dotyczy np tkanin chustowych, skrawków chusty i innych).

 • Klient wybiera dostępny w ofercie sklepu model produktu, opisany na odpowiednich podstronach oraz infografikach zamieszczonych do opisu w miejscu składania zamówienia. Modele są opisane pod względem wymiarów podanych w cm (mogą się one różnić do ok +/- 3 cm w zależności od grubości zastosowanych tkanin, różnice te nie stanowią wady produktu), kształtu, kroju, zastosowanych surowców;
 • Klientowi zostaje udostępniony wzornik dostępnych skór naturalnych i ekologicznych, taśm nośnych, suwaków, spośród których może wybrać kolorystykę dla zamawianego produktu. Zdjęcia do wzornika zostały wykonane w świetle białym, bez ingerencji w nasycenie, tony, jaskrawość, kontrast kolorów. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności w widzianych kolorach, wynikających z indywidualnych ustawień i parametrów odbiornika, na którym zdjęcia są oglądane (wszystkie monitory, ekrany, telefony, tablety wyświetlają kolory inaczej);
 • W opisie do produktu są podane ceny w zależności od zastosowanych surowców. Mogą się one różnic w wyjątkowych przypadkach, jeżeli zostanie wybrany znacząco droższy surowiec (skóra naturalna, ekologiczna). O takiej Ewentualności Klient zostanie poinformowany niezwłocznie i może zrezygnować ze złożonej rezerwacji terminu bez ponoszenia kosztów. Ceny mogą także ulegać zmianom ze względu na modyfikacje na życzenie Klienta.
 • Zamówienia indywidualne są realizowane na zasadzie rezerwacji terminu, w którym usługa będzie wykonywana. Jeżeli np. Klient zarezerwuje termin 5 stycznia 2020 roku, oznacza to, że tego dnia Usługodawca przystępuje do realizacji zlecenia. W zależności od złożoności produktu, czas realizacji może potrwać od jednego do 3 dni, co oznacza, że produkt będzie gotowy między 6 a 8 stycznia 2020 roku i zostanie wysłany Klientowi po dokonaniu wpłaty za realizację usługi, pomniejszonej o poniesiony wcześniej koszt rezerwacji.
 • Rezerwacje terminów są płatne. Kwota 100 zł jest forma zadatku, który w przypadku rezygnacji lub niedosłanie powierzanej tkaniny na czas (14 dni przed zarezerwowanym terminem) jest bezzwrotny. Nie akceptujemy przesuwania terminów oraz przenoszenia ich na inne osoby;
 • W przypadku zaistnienia sytuacji, w której przewidywane jest opóźnienie realizacji usługi, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy (choroba uniemożliwiająca pracę, awaria kluczowego sprzętu, awaria prądu, inne siły wyższe), Klient zostanie poinformowany niezwłocznie i zostanie mu zaproponowany najbliższy możliwy termin wykonania usługi;
 • Surowce, które znajdują się we wzorniku Sklepu, nie są stanem magazynowym Sklepu, lecz są dostępne na zamówienie u dostawców Sklepu, którzy zapewniają ciągłość i odtwarzalność prezentowanej kolorystyki, Kraje pochodzenia skór naturalnych i ekologicznych to: Polska, Francja, Niemcy, Włochy;
 • Surowce są zamawiane przez Sklep u dostawców dopiero w momencie zamówienia przez Klienta;
 • Materiał , który Klient zamierza powierzyć Usługodawcy do przeróbki, należy dostarczyć nie później niż  14 dni przed zarezerwowanym terminem (wraz z kompletem informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi), ponieważ Usługodawca zobowiązany jest skompletować konieczne do realizacji surowce i półprodukty;
 • Terminy dostępne w danym miesiącu dla Klientów do zarezerwowania będą publikowane początkiem miesiąca poprzedzającego (czyli np terminy dostępne w marcu pojawią się początkiem lutego). Lista terminów może ulegać zmianie.
 • Jedna rezerwacja oznacza jeden wykonywany produkt. W przypadku potrzeby zamówienia większej ilości produktów, należy skontaktować się z Usługodawcą celem ustalenia indywidualnego terminu spoza dostępnej listy lub zarezerwować kilka terminów – po jednym na każdy produkt i wpłacić wielokrotność zaliczki;
 • Zamówienia indywidualne nie są objęte promocjami takimi jak np Dzień Darmowej Dostawy, chyba, że Usługodawca w danym przypadku zarządzi inaczej;
 • Zamówienia indywidualne są wysyłane po uiszczeniu kwoty, stanowiącej pozostałą część kosztu usługi (pomniejszonej o zadatek). Sklep nie wysyła zamówień indywidualnych pobraniowo;
 • Promocja dotycząca darmowej wysyłki na terenie Polski dla zamówień przekraczających kwotę 200 zł dotyczy także zamówień indywidualnych;
 • Zamówienie indywidualne nie podlegają prawu do odstąpienia od umowy/zwrotu;
 • Klient powierzający tkaninę do przeróbki akceptuje ryzyko jej uszkodzenia w skutek nieszczęśliwego wypadku. Dochodzenia roszczeń może ubiegać się w oparciu o KC.

16. Regulamin Stacjonarnych Kursów/Warsztatów Szycia.

Stacjonarne warsztaty szycia odbywają się w Pracowni, pod adresem: ul. Stawowa 29, 43-300 Bielsko – Biała.

By skutecznie zarezerwować termin, konieczna jest wpłata zadatku w wysokości 350 zł. W przypadku rezygnacji zadatek jest bezzwrotny.

Poznane metody oraz otrzymane wykroje Uczestnik Warsztatów może używać w celach prywatnych (na własny użytek) oraz komercyjnych (w jednoosobowych działalnościach gospodarczych lub małych rodzinnych pracowniach zatrudniających do 5 osób, w działalnościach nierejestrowanych).

Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone. Udostępnienie wykrojów oraz treści szkoleniowych osobom trzecim lub dalsze ich dystrybuowanie jest zabronione.

Czas trwania Warsztatów jest oszacowany orientacyjnie na około 7 – 9 godzin zegarowych ( w tym przerwa obiadowa). Czas trwania jest zależny od ilości uczestników oraz indywidualnego tempa pracy. Czas zajęć nie może być dłuższy niż 9 godzin zegarowych.

Uczestnicy biorący udział w Warsztatach są świadomi ryzyka skaleczeń, jakie może wyniknąć z niewłaściwego użytkowania ostrych przedmiotów, narzędzi i maszyn (nożyczek, igieł, szpilek, noży krojczych, maszyn do szycia, praski kaletniczej itp) i podejmują udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

Polityka prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny.
 2. Administratorem danych osobowych usługobiorców w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Kamila Mrowiec, Plasun – Pracownia Twórcza (dalej „administrator”lub „Sklep”), ul. Stawowa 29, 43-300 Bielsko – Biała, NIP: 5532261548, adres poczty elektronicznej: kontak@plasun.pl. Dane osobowe osoby korzystającej ze sklepu www.plasun.pl (dalej„Klienci” lub „Użytkownicy”) przetwarzane są przez administratora danych osobowych w celu prowadzenia sklepu, zawierania umowy sprzedaży, prawidłowego dokonywania zakupu oraz płatności, w celach wysyłkowych oraz logowania do konta Użytkownika. Dostęp do danych osobowych gromadzonych w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, mogą mieć także pracownicy firmy Plasun – Pracownia Twórcza.
 3. Gromadzone i przetwarzane dane osobowe to np.: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu, adres poczty e-mail, numer konta bankowego, nazwa firmy, NIP. Niektóre dane mogą zostać udostępnione firmom lub osobom trzecim w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu sprzedaży. Np. numer konta bankowego może zostać ujawniony jedynie operatorom bankowym obsługującym płatności on-line (np. Przelewy24, PayPal itp.), adres korespondencyjny oraz numer telefonu zostanie przetworzony i udostępniony firmie przewozowej w celu prawidłowego dostarczenia przesyłki. Dane adresowe Klientów :adres doręczenia, adres e-mail, nazwa firmy (jeśli dotyczy), numer konta bankowego (jeśli dotyczy), numer telefonu zostaną udostępnione firmie InPost S.A w celu prawidłowego dostarczenia wysyłki. Z firmą została podpisana Umowa o Powierzeniu Danych Osobowych, na mocy której, dane osobowe Klientów są chronione. 
 4. Administrator zastrzega, że dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych, nie udostępnia ich osobom trzecim ani innym firmom, kontrahentom. Jednocześnie Administrator zastrzega prawo do ujawnienia danych lub wybranych informacji osobowych organom, wyrażającym żądanie ich ujawnienia w oparciu o właściwą podstawę prawną zgodną z obowiązującymi przepisami prawa TYLKO w sytuacji, gdy zostało naruszone obowiązujące prawo lub dobra osobiste Administratora.
 5. Wszelkie przesłanki mogące świadczyć o wycieku danych lub nieprawidłowym ich wykorzystaniu, należy niezwłocznie zgłosić Administratorowi mailowo lub korespondencyjnie:

kontakt@plasun.pl

Kamila Mrowiec

Ul. Stawowa 29

43-300 Bielsko – Biała

 1. Dane Użytkowników konta oraz Klientów sklepu będą przechowywane przez cały czas istnienia sklepu internetowego lub do momentu zgłoszenia przez Użytkownika/ Klienta żądania usunięcia danych z rejestru prowadzonego przez administratora.
 2. Klient/ Użytkownik może w każdej chwili odstąpić od zgody na przechowywanie i administrowanie jego danych osobowych – w takim przypadku zostaną one usunięte z rejestru prowadzonego przez administratora.
 3. Sklep zbiera i przetwarza dane zawarte w plikach cookies:
 1. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

-dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

-pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

– pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

– pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

– pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów, w tym portale społecznościowe.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.
 4. Klient/Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. 14.W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 7. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
 9. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
 10. Newsletter. Użytkownik chcący zapisać się do newslettera, musi przekazać Administratorowi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.Dane przekazane  podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda Uzytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej Użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.W każdej chwili można sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.Newsletter obsługiwany jest przez Mailerlite.
 11. Narzędzia społecznościowe. Na tej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram.
 12. Logi serwera

  Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

  Logi obejmują m.in.  adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu identyfikacji konkretnej osoby.

  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Wpisz czego szukasz i kliknij ENTER

Koszyk

Brak produktów w koszyku.